Czasami może się zdarzyć, że dostarczona wiadomość e-mail z zamówieniem trafi do folderu SPAM. Dlatego konieczne jest również sprawdzanie wiadomości-śmieci. Dziękuję Ci.

Ochrana danych osobowych

1. Postanowienia podstawowe

 

1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( dalej: „RODO” jest  Alexej Martinka IČ 09380582 z siedzibą Orlová-Lutyně, Lesní 803, PSČ: 735 14 (dalej: „administrator“).

 

2. Dane kontaktowe administratora

adres: Orlová-Lutyně, Lesní 803, PSČ: 735 14

email: alexmartinka@seznam.cz

 

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, na przykład imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora sieci lub jednego lub więcej szczególnych elementów fizycznych, fizjologicznych, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

 

4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

 

2. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu udostępnione lub dane osobowe pozyskane na podstawie realizacji złożonego zamówienia.

 

2. Administrator przetwarza dane kontaktowe i dane niezbędne do wykonania umowy.

 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

1.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy pomiędzy Państwem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, prawnie uzasadniony interes administratora na świadczenie marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłania komunikacji biznesowej i biuletynów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Państwa zamówienia oraz wykonanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a administratorem; przy  zamówieniu wymagane są dane osobowe, które są konieczne do pomyślnego przetworzenia zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, zawarcie umowy bez podania danych osobowych lub jej realizacja przez administratora jest niemożliwa,

 

3. Administrator nie wykonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych w rozumieniu art. 22 RODO.

 

4. Okres przechowywania danych

 

1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a administratorem oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od ukończenia stosunku umownego). Do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, maksymalnie do 7 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

 

2. Administrator usunie dane osobowe po upływie okresu przechowywania danych osobowych.

 

5. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 

1. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora) uczestniczący w dostawie towarów / usług / realizacji płatności na podstawie umowy, świadczący usługi obsługi e-shopu (Entryshop.cz) oraz inne usługi w związku z obsługą e-shopu, świadczący usługi  marketingowe.

 

2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (do państw nie należących do UE) lub organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług mailingowych / usług w chmurze.

 

6. Prawa użytkownika

 

1. Na warunkach określonych w RODO użytkownik ma:

 

Prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenie przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.

Prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora o którym mowa w art. III niniejszego regulaminu.

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważa, że zostało naruszone jego prawo do ochrony danych osobowych.

 

7. Zasady zabezpieczenia danych osobowych

 

1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu  zabezpieczenia danych osobowych.

 

2.  Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia baz danych oraz baz danych osobowych w formie papierowej, szczególnie program antywirusowy.

 

3.  Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

 

8. Postanowienia końcowe

 

1. Składając zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia online, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami ochrony danych osobowych i że akceptuje je w całości.

 

2. Zaznaczając zgodę za pośrednictwem internetowego formularza użytkownik zgadza się z niniejszymi warunkami. Zaznaczając zgodę użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami ochrony danych osobowych i że akceptuje je w całości.

 

3. Administrator ma prawo do zmiany tych warunków. Administrator zamieści na swojej stronie internetowej nową wersję regulaminu ochrony danych osobowych a zarazem prześle użytkownikowi nową wersję niniejszego regulaminu na adres e-mail podany przez użytkownika.

 

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 14.4.2020