Czasami może się zdarzyć, że dostarczona wiadomość e-mail z zamówieniem trafi do folderu SPAM. Dlatego konieczne jest również sprawdzanie wiadomości-śmieci. Dziękuję Ci.

Warunki handlowe

1. Przepisy podstawowe

 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem z nami umowy kupna-sprzedaży. 

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej "Warunkami") zostały sporządzone zgodnie z §§ 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (zwany dalej "Kodeksem cywilnym") 

 

Operatorem sklepu jest Alexej Martinka

Aleksiej Martinka

REGON: 09380582

VAT: CZ0203125604

Lesní 803, Orlová-Lutyně 735 14

Republika Czeska

IBAN: LT32 3250 0461 9163 6270

SWIFT: REVOLT21

 

Urząd właściwy zgodnie z §71 (2) Ustawy o licencjach handlowych: Urząd Gminy Orłowa

 

(zwanego dalej "Sprzedawcą")

 

2. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach swojej działalności gospodarczej (dalej: "Kupujący") za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym Bomshop.pl (dalej: "sklep internetowy").

 

3. Postanowienia Warunków stanowią integralną część Umowy sprzedaży. Wszelkie odmienne postanowienia Umowy Zakupu będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Warunków.

 

Niniejszy regulamin oraz umowa kupna zawierane są w języku polskim.

 

2. informacje o towarach i cenach

 

1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne cechy, są podane przy każdym towarze w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów zawierają podatek VAT, wszystkie powiązane opłaty i koszty zwrotu. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są one wyświetlane w sklepie internetowym. Postanowienie to nie wyklucza możliwości negocjowania umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

 

2. Wszystkie prezentacje towarów w katalogu sklepu internetowego mają charakter wyłącznie informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tych towarów.

 

3. Informacje o kosztach związanych z opłatą transakcyjną są publikowane w sklepie internetowym. Wszelkie rabaty od ceny zakupu towarów nie mogą być łączone ze sobą, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią inaczej.

 

3. Zamówienie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży

 

1. Koszty poniesione przez kupującego podczas korzystania ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia z Internetem, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

 

2. Kupujący zamawia towar w następujący sposób: poprzez swoje konto klienta, jeżeli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym, poprzez wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji.

 

3. Podczas składania zamówienia kupujący wybiera towar, liczbę sztuk oraz sposób płatności.

 

4. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk "płatność". Informacje podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez Kupującego, że zapoznał się z niniejszymi warunkami.

 

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe Sprzedawcy. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu zamówienia przez sprzedawcę. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia jest wysyłane na adres e-mail kupującego.

 

6. W przypadku, gdy którykolwiek z wymogów określonych w zamówieniu nie może zostać spełniony przez sprzedawcę, na adres e-mail kupującego wysyłana jest zmieniona oferta. Zmienioną ofertę uważa się za nową propozycję umowy kupna-sprzedaży, a umowa kupna-sprzedaży zostaje w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie przez Kupującego przyjęcia tej oferty Sprzedającemu na jego adres e-mail podany w niniejszych Warunkach.

 

7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do czasu otrzymania przez Kupującego powiadomienia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący może anulować zamówienie dzwoniąc na numer telefonu lub e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

 

8. W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego po stronie Sprzedawcy w podaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w trakcie procesu składania zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru po takiej oczywiście nieprawidłowej cenie, nawet jeśli do Kupującego zostało wysłane automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki poinformuje Kupującego o błędzie i prześle Kupującemu poprawioną ofertę na adres e-mail Kupującego. Zmienioną ofertę uważa się za nową propozycję umowy kupna-sprzedaży, a umowa kupna-sprzedaży zostaje w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie jej otrzymania przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego.

 

9. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że zamówień nie można uznać za przyjęte przez samo ich dostarczenie do Sprzedawcy, ale ich przyjęcie przez Sprzedawcę jest zawsze wymagane do zawarcia Umowy kupna. Sprzedawca może przyjąć zamówienie drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub konta użytkownika albo poprzez bezpośrednie wysłanie zamówionego produktu do Klienta. W dniu takiej akceptacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży produktu określonego w zamówieniu.

 

4. Konto klienta

 

1. Po zarejestrowaniu się Kupującego w sklepie internetowym, Kupujący uzyskuje dostęp do swojego konta klienta. Ze swojego konta klienta Kupujący może składać zamówienia na towary. Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji.

 

2. Przy rejestracji konta klienta oraz przy zamawianiu towarów Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizowania informacji podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Informacje podane przez Kupującego w koncie klienta oraz przy zamawianiu towarów Sprzedawca uznaje za prawidłowe.

 

3. Dostęp do konta klienta jest chroniony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z konta klienta przez osoby trzecie.

 

4. Kupujący nie ma prawa zezwalać osobom trzecim na korzystanie z konta klienta.

 

5. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeżeli Kupujący nie korzysta już z konta użytkownika lub jeżeli Kupujący narusza swoje obowiązki wynikające z Umowy kupna i niniejszego Regulaminu.

 

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności ze względu na konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 

5. Warunki płatności i dostawa produktów

 

1. Sprzedawca dostarcza produkt w formie cyfrowej, pocztą elektroniczną lub przesyłając go na konto klienta, jeśli jest zarejestrowany. 

 

2. Sposób zapłaty ceny produktu zostanie wybrany przez klienta w bramce płatności GoPay.

 

3. Cena produktu może być płacona głównie za pomocą następujących metod:

 

płatność przy odbiorze, z góry za pomocą przelewu bankowego, systemu płatności GoPay, płatności online lub karty płatniczej online, w którym to przypadku produkt zostanie wysłany do klienta pocztą elektroniczną lub na konto użytkownika (lub produkt zostanie przekazany klientowi przy odbiorze osobistym, jeśli tak uzgodniono ze sprzedającym), ale nie wcześniej niż po zaksięgowaniu ceny na koncie sprzedającego.

 

4. Sprzedawca nie wymaga od Kupującego żadnej zaliczki ani innej podobnej płatności z góry. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towarów nie stanowi depozytu.

 

5. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, Sprzedawca ma obowiązek wystawić Kupującemu paragon. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, a w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 

6. Sprzedawca wystawia Kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail nabywcy.

 

6. Odstąpienie od umowy

 

1. Jeżeli jest to produkt cyfrowy, to po jego otrzymaniu nie można odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Klient jest zobowiązany do zaakceptowania tego faktu przed zakupem.

 

2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie przed dostarczeniem produktu cyfrowego. 

 

3. W przypadku reklamacji produktu cyfrowego, w którym udowodniono wadliwy kod, kupujący ma prawo do wymiany na nowy lub pełnego zwrotu ceny zakupu. W tym przypadku reklamacja musi być złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@bomshop.pl. W przypadku jakichkolwiek niejasności dotyczących produktu cyfrowego, klient jest zobowiązany do skontaktowania się z naszym działem obsługi klienta, który chętnie udzieli dalszych informacji i odpowie na wszelkie pytania.

 

4. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego produktu cyfrowego na nowy sprawny lub do zwrotu pełnej kwoty odpowiadającej cenie towaru i poniesionym kosztom, w taki sam sposób, w jaki otrzymano zapłatę od Kupującego.

 

7. Rozpatrywanie skarg

 

1. wszystkie skargi należy przesyłać na adres pomoc@bomshop.pl.

 

2. Kupujący ma również prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie przed dostawą towarów.

 

3. Na rozpatrzenie skargi pozostawiamy maksymalnie 5 dni roboczych.

 

8.  Dostawa

 

1. Strony mogą dostarczać sobie wzajemnie wszelką pisemną korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

2. Kupujący będzie doręczał Sprzedawcy korespondencję na adres poczty elektronicznej podany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca będzie doręczał Kupującemu korespondencję na adres e-mail podany w koncie klienta Kupującego lub w zamówieniu.

 

9. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 

1. Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą przy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest organem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z Umowy Kupna. Do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym wynikających z umowy kupna-sprzedaży można wykorzystać platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

 

3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlowa jest przeprowadzana w zakresie swoich kompetencji przez właściwy organ handlowy. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje przestrzeganie m.in. ustawy nr 634/1992 o ochronie konsumentów.

 

10. Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeśli stosunek ustanowiony na podstawie Umowy kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten będzie podlegał prawu Republiki Czeskiej. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.

 

2. Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego.

 

3. Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub wykorzystywania w inny sposób strony internetowej lub jej części bez zgody Sprzedawcy.

 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w sklep internetowy lub korzystania z niego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Kupujący nie będzie stosował przy korzystaniu ze Sklepu internetowego żadnych zabiegów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego funkcjonowanie oraz nie będzie dokonywał żadnych czynności, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim ingerencję lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych składników tworzących Sklep internetowy oraz korzystanie ze Sklepu internetowego lub jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub zamiarem.

 

5. Kupujący niniejszym przejmuje ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765 (2) kodeksu cywilnego.

 

6. Umowa kupna wraz z Regulaminem jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

 

7. Sprzedawca może zmieniać lub uzupełniać brzmienie Warunków. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 14.4.2020 r.